دستمزد و فقر

بررسی رابطه حداقل دستمزد بر کاهش فقر در ایران

حداقل دستمزد یکی از متغییرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده ... ادامه مطلب