سیاست‌های تعدیل

پیروزی سیاه؛ ایالات متحده، تعدیل ساختاری و فقر جهانی

نویسنده کتاب: وال‍دن بلو ب‍ا هم‍ک‍اری ش‍ی‍ا کاتی‍ن‍گ‍ه‍ام و بی‍ل رائ‍و کتاب پیروزی سیاه تألیف والدن بیو و همکارنش درباره رشد نئولیبرالیسم و سیاست‌های تعدیل ساختاری در جهان و به صورت محدود تأثیر آن بر فقر است. این کتاب آنچنان ... ادامه مطلب