فقر انرژی در ایران

برآورد خط فقر انرژی در ایران از رویکرد سیستم مخارج خطی

با توجه به پیامدهای نامطلوبی که فقر به دنبال دارد، فقر در کانون تمرکز مطالعات تجربی قرار گرفته است و پژوهشگران از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته‌اند. اندازه‌گیری فقر یکی از مهم‌ترین این موضوعات محسوب می‌شود. در این بین، ... ادامه مطلب