فقر در کشورها

وایکینگ‌ها در افق: روند ظهور فقر و ثروت در جهان امروز

نویسنده کتاب: نوید سهامی نوید سهامی در ابتدای کتابش از دغدغه خود سخن گفته است که به دنبال پرسش‌های فراوانی درباره چرایی فقر و تنگدستی انسان‌ها و اجتماعات انسانی و کشورها این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. همچنین ... ادامه مطلب