فقر و انرژی

خبرنامه شماره ۴۲ مقابله با فقر و نابرابری: فقر و انرژی

فقر و انرژی استفاده از انرژی  اثرات عمده و غیر قابل انکاری برای دستیابی به بهره‌وری، رفاه و آسایش بیشتر انسان‌ها داشته است. امروزه اقتصاد بدون استفاده از خدمات حامل‌های مختلف انرژی غیر قابل تصور است. انرژی، اثرات دامنه‌داری بر ... ادامه مطلب