فقر و رسانه

احمد میدری: فقرا صدایی ندارند

احمد میدری معاون وزیر کار به صراحت لهجه معروف است وی معتقد است” فقرا صدایی ندارند”چون رسانه‌های حکومتی نقد نمی‌کنند نمایندگان شبکه درست اجتماعی برای شناخت مسائل مردم ندارند، روشنفکران در آسمان سیر می‌کنند و دانشگاهیان راهکار اجرایی نمی‌دهند. معاون ... ادامه مطلب