مقابله با فقر و فساد

خبرنامه شماره ۲۴ مقابله با فقر و نابرابری: دیالکتیک فقر و فساد

دیالکتیک فقر و فساد در تبیین رابطه فساد و نابرابری، یکی از مهم‌ترین نظرات، تله فساد-نابرابری درآمدی است. بر اساس این نظریه، فساد به افزایش نابرابری و فقر منجر می‌شود و افزایش نابرابری و فقر، فساد را گسترده‌تر می‌کند. برخی ... ادامه مطلب