شورای اجرایی جشنواره و همکاران پژوهشی پایگاه فقرپژوهی

شورای اجرایی

 

مونا امیری دکتری توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

سمانه سهرابی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

افسانه شرکت دکتری علوم اقتصادی سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

کمال رضوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

دستیار امور اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی

 

همکاران پژوهشی پایگاه فقرپژوهی

 

راضیه شیخ‌رضایی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

سعید هراسانی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

فهیمه بهرامی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی دانشگاه تهران

دستیار امور اجتماعی دفتر مطالعات رفاه اجتماعی

فاطمه نصیری کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی