آزادی

عدالت اجتماعی و توسعه: حقیقت و رژیم‌های حقیقت فقر و نابرابری در ایران

نویسنده کتاب: فرشاد مومنی عنوان دیگر این کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» است. این کتاب به دنبال پررنگ کردن عدالت اجتماعی در جامعه ایران است. این کتاب علل بی‌توجهی به موضوع عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای پررنگ ... ادامه مطلب