تاثیر مشاغل بر فقر

روند فقر در برخی از مشاغل و عوامل مؤثر در تخفیف آن (در مناطق شهری ایران)

نویسنده کتاب: سهیلا پروین کتاب «روند فقر در برخی از مشاغل و عوامل مؤثر در تخفیف آن (در مناطق شهری ایران)» تألیف سهیلا پروین و با همکاری زهرا نصرالهی و علیرضا بارانی است. با توجه به سال نشر این کتاب ... ادامه مطلب