توسعه انسانی

بررسی اثر تغییر شاخص توسعه انسانی بر فقر در ایران (مطالعه موردی مناطق شهری ایران)

در ایران، برنامه های توسعه، قبل و بعد از انقلاب اجرا شده اند. از اهداف برنامه های توسعه بعد از انقلاب کاهش فقر در جامعه بود. کاهش فقر در جامعه، به عنوان شاخصی در سنجش عملکرد موفق برنامه های توسعه ... ادامه مطلب

گزارش توسعهٔ انسانی سال ۲۰۱۵

نویسنده کتاب: سلیم جهان گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۵ با یک پرسش اساسی آغاز می‌شود که چه طور کار، توسعه انسانی را افزایش می‌دهد. این گزارش دیدگاه وسیعی در مورد کار دارد و کار را به طور مستقیم به غنای ... ادامه مطلب