جمعیت‌شناسی

جمعیت و فقر در کشورهای درحال‌توسعه

نویسندگان کتاب: ماسیمو لیوی-باچی، گوستاوو دوسانتیس کتاب جمعیت و فقر در کشورهای درحال‌توسعه مجموعه‌ای است از چهار مقاله با عناوین «فقر و مشکل جمعیت»، «تعامل جمعیت و فقر»، «قحطی، جمعیت‌شناسی و فقر شایع» و «ارتباط ساختار خانوار و فقر» که ... ادامه مطلب