خدمات بهداشتی

ف‍ق‍ر و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌: ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ و اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ غ‍رب 

نویسنده کتاب: ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ال‍م‍ی‌ دکتر علی اکبر عالمی براساس تجربیات ۳۵ ساله در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی بیمارستانی و ارائه خدمات پزشکی خانواده به ویژه برای اطفال، کتاب «فقر و اثرات آن بر تندرستی» را نوشته است و پیش ... ادامه مطلب