خشونت اجتماعی

کنترل اجتماعی شهرها؟ دیدگاه مقایسه‌ای

نویسنده کتاب: سوفی بادی- گاندرات کتاب «کنترل اجتماعی شهرها؟ دیدگاه مقایسه‌ای» را باید در زمره کتاب‌های جرم‌شناسی به حساب آورد. درواقع موضوع اصلی این کتاب آشوب‌های شهری و خشونت از شورش‌های شهری تا جرائم و کج‌روی‌های اجتماعی است. با این ... ادامه مطلب