سنجش فقر شهری

سنجش فقر شهری در محله های شهر ابهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

کاهش فقر یک نگرانی جهانی، و در واقع یکی از مهمترین اهداف کشورهای کم درآمد و موسسات مالیبین المللی است. فقر که از مکانیسم های حاکم بر سیستم پیچیده شهری نشأت می گیرد، این مکانیسمها در کشورهای جهان سوم به ... ادامه مطلب