شهرنشینی و فقر

فقر شهری

نویسندگان کتاب: علیرضا زنگنه، شهرام سعیدی، سهیلا رشادت شهرنشینی سریع مسائل و مشکلات بی‌شماری را به همراه داشته که یکی از مهم‌ترین معضلات شهری، شکل‌گیری فقر شهری است. بر اساس پیشگفتار نویسندگان، این کتاب مقدمه‌ای بر سنجش فقر شهری است، ... ادامه مطلب