فرهنگ فقر

ف‍ره‍ن‍گ ف‍ق‍ر و ش‍ن‍اخ‍ت آن

نویسنده کتاب: اس‍ک‍ار ل‍وی‍س کتاب «فرهنگ فقر و شناخت آن» جزو قدیمی‌ترین منابع ترجمه‌ای در ایران درباره فقر است. این کتاب یا به تعبیر مترجم، جزوه در ۳۸ صفحه منتشر شده است. در ابتدای آن نوشته شده است: جزوه‌ای که ... ادامه مطلب