فقر در افغانستان

افغانستان و فقرزدایی با توسعه مدیریت

نویسنده: علیجان رحمانی یزدری علیجان رحمانی یزدری مهمترین راهکار فقرزدایی در افغانستان را افزایش تولید در بخش کشاورزی، صنعت، گسترش تجارت و از سوی دیگر مدیریت منابع و اجتناب از اسراف می‌داند. او از بین عوامل توسعه و فقرزدایی بر ... ادامه مطلب