فقر مناطق روستایی

فقر و روستا (مجموعه مقالات)

نویسنده کتاب: ادریس جزایری و دیگران مرکز مطالعات برنامه و اقتصاد کشاورزی، مطالعاتی را در سال ۱۳۷۲ به منظور بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر روستایی کشور آغاز کرد و در این راستا ابتدا به مطالعه ادبیات موجود پرداخت. ... ادامه مطلب