فقر و بی سوادی

دای‍ره م‍ع‍ی‍وب

نویسنده کتاب: ف‍ری‍دون ج‍وان‍پ‍رست این کتاب حاصل تجربه ۳۰ سال کار درمانی بهداشتی نویسنده در یکی از استانهای شمالی ایران است. نویسنده بر حسب تجربه کار درمانی در روستاها و مناطق دورافتاده متوجه ارتباط فقر و بیماری و بیسوادی شده ... ادامه مطلب