قشربندی اجتماعی

چشم‌اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه

نویسنده کتاب: عماد افروغ هرچند مسئله فقر و نابرابری اجتماعی، ریشه‌ها و پیامدها و ارتباط آن با سایر موضوعات و پدیده‌های اجتماعی، جزو دغدغه‌های دیرین بشری است، اما مفهوم “طبقه اجتماعی” و تحلیل طبقاتی در تبیین ریشه‌های فقر و نابرابری ... ادامه مطلب