مالیات تورمی

تحلیل تاثیر تورم بر شاخص‌های فقر و توزیع درآمد در ایران

این تحقیق بر آن است تا با توجه به مطالعات انجام شده و از طریق مبانی نظری تورم تاثیر تورم بر فقر و نابرابری را در ایران تحلیل نماید. هدف این پژوهش در واقع علاوه بر فراهم کردن نتایجی علمی ... ادامه مطلب