هدفمندسازی پرداخت‌های انتقالی

هدفمندسازی پرداخت‌های انتقالی در کشورهای در حال توسعه (بررسی درس‌ها و تجربه‌ها)

نویسندگان کتاب: دیوید کودی، مارگارت گروش، جان هادینات در دو دهه گذشته این اجماع حاصل شده است که رشد اقتصادی برای کاهش فقر یک ضرورت است، اما شرط کافی نیست و مؤلفه‌های دیگری نیز در این راستا مورد نیاز است. ... ادامه مطلب