چترهای ایمنی

برای حمایت و تشویق: طراحی و اجرای چترهای ایمنی کارآمد

نویسندگان کتاب: مارگارت گروش، کارلو دل‌نینو، امیل تسلیوک و آزدین اورقی تأمین نیازهای جامعه و ارتقای رفاه اجتماعی از وظایف اصلی دولت‌ها در تمامی جوامع صرف نظر از حیطه حاکمیتی آن‌ها به شمار می‌رود. در این ارتباط چترهای ایمنی یکی ... ادامه مطلب