کاپیتالیسم

بازار آری، کاپیتالیسم نه: آنارشیسم فردگرا در برابر مدیران، نابرابری، قدرت شرکت‌ها و فقر ساختاری

نویسندگان کتاب: گری چارتیه، چارلز دبلیو. جانسون آنارشیست‌های بازارگرا معتقد به مبادلهٔ متقابل و مخالف با هرگونه رانت اقتصادی‌اند. آن‌ها به بازارهای آزاد اعتقاد دارند، نه به سرمایه‌داری. تز محوری این کتاب که به گفتهٔ نویسندگان قرار است مقدمه‌ای جامع ... ادامه مطلب