گردشگری و فقر

گردشگری حامی فقرا

نویسنده کتاب: منوچهر جهانیان سازمان جهانی جهانگردی تأکید بسیاری بر توسعه و گسترش گردشگری در جهان برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال و در نتیجه رفع محرومیت دارد. این کتاب نیز سعی کرده تا موضوعات و ابعاد اثرات گردشگری بر پدیده ... ادامه مطلب