تأمین اجتماعی

ساختن جامعه شایسته، تاملی دوباره بر نقش تأمین اجتماعی در توسعه

نویسنده کتاب: یتر تاونسند کتاب «ساختن جامعه شایسته، تاملی دوباره بر نقش تأمین اجتماعی در توسعه» توسط مجموعه‌ای از نویسندگان تألیف شده است و پیتر تاونسند ویراستار آن بوده است. این کتاب اگرچه در بخش وسیعی از محتوای خود به ... ادامه مطلب

برآورد اثر مخارج تأمین اجتماعی بر فقر

یکی از مشکلات بزرگ جوامع انسانی در طول تاریخ، نابرابری اقتصادی حاکم بر آن جوامع بوده است که به صورت فقر اکثریت مردم، خود را نمایان می‌ساخته است. امروزه نیز مشکل فقر و نابرابری در زمره مسائل حاد به شمار ... ادامه مطلب