س‍ازم‍ان ب‍ه‍داشت ج‍ه‍ان‍ی

ت‍وان‍ب‍خشی م‍بت‍نی ب‍ر جام‍ع‍ه راه‍ب‍ردی ب‍رای ت‍وان‍ب‍خشی، ب‍راب‍رس‍ازی ف‍رص‍ت‌ه‍ا، ک‍اهش ف‍ق‍ر و ت‍ل‍فی‍ق اجتم‍اع‍ی اف‍راد کم ت‍وان، م‍ن‍ش‍ورمش‍ت‍رک ۲۰۰۴

تهیه‌کنندگان کتاب: س‍ازم‍ان ج‍ه‍ان‍ی ک‍ار، س‍ازم‍ان آم‍وزشی – ع‍لمی – ف‍ره‍ن‍گ‍ی م‍ل‍ل م‍ت‍ح‍د و س‍ازم‍ان ب‍ه‍داشت ج‍ه‍ان‍ی کتابچه « ت‍وان‍ب‍خشی م‍بت‍نی ب‍ر جام‍ع‍ه راه‍ب‍ردی ب‍رای ت‍وان‍ب‍خشی، ب‍راب‍رس‍ازی ف‍رص‍ت‌ه‍ا، ک‍اهش ف‍ق‍ر و ت‍ل‍فی‍ق اجتم‍اع‍ی اف‍راد کم ت‍وان» در سال ۲۰۰۴ توسط ... ادامه مطلب

دای‍ره م‍ع‍ی‍وب

نویسنده کتاب: ف‍ری‍دون ج‍وان‍پ‍رست این کتاب حاصل تجربه ۳۰ سال کار درمانی بهداشتی نویسنده در یکی از استانهای شمالی ایران است. نویسنده بر حسب تجربه کار درمانی در روستاها و مناطق دورافتاده متوجه ارتباط فقر و بیماری و بیسوادی شده ... ادامه مطلب