محیط‌زیست

فقر و محیط‌زیست

نویسندگان کتاب: عبدالکریم کشاورز شکری، محمد شیدایی رشد جمعیت و بهم خوردن تعادل ارتباطات اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی یکی از عوامل اصلی در به وجود آوردن افراد فقیر و ضعیف در جوامع کنونی است که تأثیر حاصل از این معضل مستقیماً ... ادامه مطلب

بررسی رابطه بین فقر، نابرابری درآمد و تخریب محیط‌زیست در ایران

برخی از مسائل زیست‌محیطی جهان سوم ناشی از وجود فقر و دیگر ویژگی‌های توسعه‌نیافتگی آنهاست و در مورد تعامل بین فقر، نابرابری درآمد و محیط‌زیست و اثرات مخرب آن بر محیط‌زیست دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. روش بکار رفته در این ... ادامه مطلب