نابرابری درآمدی

تاثیر بودجه عمرانی سرانه استان‌ها بر نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری در ایران ۱۳۹۳-۱۳۸۱

بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و بیکاری، جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و از وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود و از آنجاییکه بودجه یکی از ابزارهای مهم در دست دولت است و قسمت زیادی از ... ادامه مطلب

بررسی رابطه بین فقر، نابرابری درآمد و تخریب محیط‌زیست در ایران

برخی از مسائل زیست‌محیطی جهان سوم ناشی از وجود فقر و دیگر ویژگی‌های توسعه‌نیافتگی آنهاست و در مورد تعامل بین فقر، نابرابری درآمد و محیط‌زیست و اثرات مخرب آن بر محیط‌زیست دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. روش بکار رفته در این ... ادامه مطلب

بررسی تعامل بین فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی

جدیدترین سناریوی شکل گرفته در تجزیه و تحلیل اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد، رشد فقرزدا است. نوعی از رشد که به فقرا امکان می‌دهد تا فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی سهیم شوند و بطور متناسب سهم بیشتری از افزایش درآمد ... ادامه مطلب