نظام سرمایه داری

چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه‌داری

نویسنده کتاب: ناصر جهانیان همانطور که از عنوان کتاب نیز پیدا است «چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه‌داری» به بررسی وضعیت توزیع ثروت و شکل‌گیری فقر در کشورهای سرمایه‌داری می‌پردازد. این کتاب در چهار فصل و ۹۲ صفحه تنظیم ... ادامه مطلب

ف‍ق‍ر و ث‍روت‌ م‍ل‍ل

نویسنده کتاب: ه‍ات‍ف‌                این کتاب به زعم نویسنده حاصل مطالعه، بررسی و تحقیقی ده ساله در حوزه ریشه یابی فقر در جوامع فقیر است. هدف از این تحقیق و بررسی، دست یافتن به نکات جزئی و دقیق و یافتن یک ... ادامه مطلب