۱۳۹۸

افغانستان و فقرزدایی با توسعه مدیریت

نویسنده: علیجان رحمانی یزدری علیجان رحمانی یزدری مهمترین راهکار فقرزدایی در افغانستان را افزایش تولید در بخش کشاورزی، صنعت، گسترش تجارت و از سوی دیگر مدیریت منابع و اجتناب از اسراف می‌داند. او از بین عوامل توسعه و فقرزدایی بر ... ادامه مطلب

حکمروایی شهری و فقر؛ فقر تهیدستان شهری در کشورهای در حال توسعه

نویسنده کتاب: نیک دیواس و دیگران کتاب حکمروایی شهری و فقر بر مبنای طرح پژوهشی سه ساله‌ای تدوین شده، که طی آن تیمی از پژوهشگران انگیلیسی در سال۱۹۹۸-۲۰۰۱ به آزمون ارتباط بین حکمروایی شهری و فقر در ۱۰ شهر آفریقا، ... ادامه مطلب

جهانی‌شدن و جنوب

نویسنده کتاب: مارتین خور جهانی‌شدن به یک فرآیند مشخص و بارز عصر حاضر تبدیل شده است. درحالی‌که فرصت‌ها و منافع این فرآیند، توسط حامیان و طرفداران آن مورد تأکید قرار گرفته، اما بااین‌حال، اخیراً موجبات نگرانی‌های فزاینده‌ای در میان بسیاری ... ادامه مطلب