فقر چند بعدی

فقر درآمدی- پایگاه دانش فقرپژوهی

معایب سنجش فقر درآمدی

گزارش توسعه انسانی و گزارش توسعه جهانی به وضوح فقر را به عنوان یک پدیده چند بعدی معرفی می کند. این پدیده همراه با پیشرفت در تکنیک ها و افزایش تقاضا به درک فقر و ایجاد یک چارچوب منحصر به ... ادامه مطلب
شاخص فقر چند بعدی در ایران- جشنواره فقر پژوهی

رویکردی چندبعدی به اندازه‌گیری فقر

یادداشت پیشرو یافته‌های رساله دکتری «رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایران» (۱۳۹۷) را بازتاب می‌دهد. این پژوهش بر اساس ده سنجه سال‌های تحصیل، تحصیل کودکان، بیماری و معلولیت، برخورداری از تغذیه مناسب، دسترسی ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری وسعت و اجزای فقر کودکان با روش فقر چندبعدی

مقاله حاضر یک روش جدید برای اندازه گیری فقر کودکان را ارانه می دهد. روش آلکایر و فوستر (AF) ارائه شده در این مقاله از طریق محاسبه فقر کودکان قصد دارد به این سوال که “چه کسی فقیر است؟” پاسخ ... ادامه مطلب

تخمین شاخص فقر چند بعدی برای ایران به روش آلکایر-فاستر و مقایسه روند آن با شاخص فقر تک بعدی

در این پژوهش به دلیل اهمیت موضوع فقر برآنیم تا به معرفی و محاسبه شاخص فقر چند بعدی و ابعادو معیارهای آن بپردازیم. هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات رفاه خانوارهای ایرانی بین سالهای۴۸۳۱ تا ۴۸۶۱ و شناخت ویژگیهای اقتصادی ... ادامه مطلب